Instalace systému a měření vlhkosti stavebního materiálu

INSTALACE OSVĚDČENÉ TECHNOLOGIE DryPol® system A ODBORNÉ MĚŘENÍ HODNOT VLHKOSTI ZDIVA VE STAVBĚ NAPADENÉ KAPILÁRNÍM VZLÍNÁNÍM

Před instalací DryPol® system provádíme komplexní měření vlhkosti ve vaší stavbě. Změřená výše vlhkosti nenaznačuje míru poškození stavby kapilární zemní vlhkostí, ale je spíše odvislá od typu materiálu ze kterého je stavba postavena - tedy jeho poréznosti a nasákavosti vlhkostí. Rozdílný obsah vlhkosti bude mít například cihla a pískovec. Pískovec díky velké poréznosti bude tedy logicky obsahovat více vlhkosti nežli zmiňovaná cihla. Naopak, při vysoušení a odvodu vlhkosti má právě díky větší poréznosti pískovec o něco kratší dobu vysoušení. Toto jsou samozřejmě jen modelové příklady. Na celkový proces vysoušení má vliv nejen materiál ze kterého je stavba postavena, ale i podloží stavby nebo malta, kterou jsou stavební provky spojeny. 

JAK MĚŘÍME VLHKOST VE STAVEBNÍM MATERIÁLU?

  • Odběr vzorků pro měření vlhkosti provádíme odvrtem materiálu z hloubky stěny.
  • V hloubce zdiva je vlhkost materiálu konstatní a neměnná vůči ročnímu období nebo typu užívání stavby. 
  • Vrtáme malými průměry vrtáku (cca do 10 mm - 12 mm), takže nedojde k žádnému poškození povrchů zdiva.
  • Vrty provádíme od podlahy směrem vzhůru, dokud je měřitelná vlhkost. Při následném vysoušení tyto výškové vrty odhalí rychlost a výši sestupu vlhkosti pod základy stavby!
  • Místo vrtu změříme výškou i vzdáleností od nejbližšího pevného bodu (např. dveří, rohu...). Tento záměrný kříž zapsaný v protokolu měření zaznamená místo odběru vzorku v souvislosti s kontrolním měřením  
  • Používáme profesionální detektory kovu, elektrického vedení aj. pro určení bezpečného místa pro vrty. Samotné vrty následě po měření tmelíme, takže po odběru vzorků nezůstanou téměř žádné stopy.
  • MĚŘENÍ VLHKOSTI ZÁKAZNÍKEM - nabízíme unikátní, přesný, ale přesto jednoduchý návod na změření výše vlhkosti ve vaší stavbě. Měření zvládne téměř každý a informuje pravdivě zákazníka o výsledku práce přístroje DryPol® systém - více informací níže.
izolace zdiva
vlhké zdi
vlhký sklep
DryPol
Elektroosmóza

ČÍM A JAK MĚŘÍME VLHKOST VE STAVEBNÍM MATERIÁLU?

Měření vlhkosti firmou digitálním anylyzátorem:
Vyvrtaný materiál měříme digitálními analyzátory OHAUS MB23. Vývrt v hmotnosti pohybující se v rozmezí 1,5g - 10g je umístěn na měřící plochu přístroje a přístroj je následně spuštěn. Analyzátor teplotou okolo 130°C vypaří veškerou vlhkost z měřeného vzorku kerou zachytí speciálním senzorem a v kombinaci s váhou analyzovaného vzorku vlhké zdivo / suché zdivo prcesor v přístroji spočítá přesnou % váhovou vlhkost v materiálu a na displeji zobrazí konečný výsledek. Ten je následně zapsán do smlouvy jako výchozí hodnota v daném měřeném bodě. Takto změříme všechny postižená místa ve stavbě. Výhodou digitálních analyzátorů OHAUS MB 23 je okamžitá infomace o výši vlhkosti čitelná na displeji zařízení. Odpadá složité přepočítávání z tabulek (pro zákazníka většinou nesrozumitelné) při použití karbid-kalciové metody Hydromat Gann. Běheme měření není možná manipulace se vzorkem, neboť by došlo k přerušení činnosti anylyzátoru. To zabezpečuje zákazníkům lehce čitelné, pravdivé a přesné údaje o stavu vlhkosti v jejich nemovitosti.
Veškeré analyzátory vlhkosti jsou pravidelně v zákonem stanovené lhůtě kalibrovány Českým Metroligickým institutem - ČMI. Vlastní certifikát kalibrace v přesnosti měření a obsahují pečeť.

Měření vlhkosti samotným zákazníkem kdykoli potřebuje:
Pro stanovení aktuální výše vlhkosti ve zdivu nabízíme našim zákazníkům přesný, ale jednoduchý návod na změření vlhkosti zdiva s použitím domácího nářadí a vybavení. Tento unikátní návod obsahuje obrázkový postup s finálním výpočtem na kalkulačce, a zvládne jej doslova každý. Každý zákazník má tedy možnost změřit si sám zdarma výši vlhkosti ve své stavbě nezávisle na firmě. Nemůže tdy dojít k rozporům mezi měřením firmou a skutečným stavem výše vlhkosti. Zakládáme si na 100% pravdivosti a dostupné ověřitelnosti všech údajů! Toto měření zákazníkem má také velký význam např. při rekonstrukcích, opravách a jiných činnostech ve stavbě, které by mohla zvýšená neodhalená vlhkost poškodit!  
 

INSTALACE PŘÍSTROJE DryPol® systém

Instalaci přístroje provádíme zhruba do středu stavby tak. abychom pokryli signálem všechny rohy stavby. V případě vlhkosti v přízemí staby instalujeme přístroj DryPol® systém do přízemí, v případě celkového podsklepení stavby do sklepů, pokud to klimatické podmínky v suterénu umožňují. V případě potřeby vysoušení a trvalé izolace stavby s částečným podsklepením instalujeme přístroj v přízemí domu tak, že že vysouší a izoluje jak nadzemní část, tek i sklep současně. Díky vysokému výkonu přístroje DryPol® systém tedy vysoušíme a trvale izolujeme jak přízemí stavby, tak i sklepy, všechny podlahy (mimo dřeva) a základy stavby. dochází tedy k výrazné revitalizaci celé stavby!

Přístroj je instalován svisle na vnitřní příčce a zapojen do trvalého zdroje elektrické energie 230V / 50Hz. Tento zdroj energie je nutné např. na rekreačních objektech zajistit celoročně.
Dále přístroj již pracuje samostatně a bezúdržbově. Přístroj se stává součástí stavby. V případě dočasného výpadku proudu se po opětovném zapojení sám nastartuje a pokračuje v práci. Majitel přístroje DryPol® systém pouze sleduje diodový indikátor správné funkce zařízení. V případě poruchy se systém zastaví a upozorní nepřehlédnutelně uživatele vizuálně na vzniklý problém. 

První viditelné projevy vysychání stavby se projeví na povrch zdiva a snížením vzdušné vlhkosti ve stavbě v době okolo 1/2 roku od instalace.

instalace DryPol system
hydroizolace
vysoušeč zdiva
zemní izolace
DryPol system